خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی کنعانی‌زادگان: بازی با بوسنی سخت بود