خانه اخبار سوءاستفاده مجری صدا و سیما از برنامه زنده:
قهرمانی پرسپولیس از بابای وزیر!