خانه پرسپولیس کمیل قاسمی برای حضور در جلسه کمیسیون ورزشکاران راهی کشور سوییس شد