خانه دیگر رسانه ها کمیته فنی با خروجی «کشک» در استقلال!/سکوت تصمیم‌ گیرندگان فنی بعد از مصاحبه مجیدی