خانه پرسپولیس تعویض کمال درست بود
کلهر: پرسپولیس در نیمه اول اصلاً خوب نبود