خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلهر: اگر تدارک بهتری ببینیم، سرخابی‌ها در آسیا موفق می‌شوند