خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس انتقاد از پرسپولیسِ فینالیست آسیا و قهرمان لیگ منصفانه نیست
کلهر:امیدوارم سمیعی راه مدیران گذشته را نرود