خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس دشمنان دوست‌نما دست از سر تیم بردارند؛ انتقاد بس است
کلانی: چوب لای چرخ پرسپولیس نگذارند، قهرمان آسیا می‌شویم