خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلانی: پرسپولیس با این انتخاب از چاله به چاه افتاد/نخواهند گذاشت ذوالفقار نسب کار کند!