خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس فقط یک بازی تا قهرمانی مانده، حیف است تیم به هم بریزد
کلانی: دوستان ناآگاه ایرانی ما کاسه داغ‌تر از آش شده بودند