خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کلانی در جمع شاگردان گل‌محمدی: هنوز هم امید اول قهرمانی هستید