خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری کشتی، کرونا را ضربه فنی کرد !! / دستاورد فدراسیون کشتی از  لیگ برتر  بیستم