خانه پرسپولیس رکوردشکنی‌های کاپیتان ادامه دارد
کسی جلودار سیدجلال نیست