خانه پرسپولیس درخشان: پرسپولیس در دیدار با آلومینیوم محکوم به پیروزی است
کریم کاری را کرد که خودش هم دوست نداشت