خانه لیگ برترتراکتور کریمی: مجبور به تغییر ترکیب برابر پرسپولیس هستیم