خانه فدراسیون فوتبالسازمان لیگ کرونا، لیگ برتر را تعطیل نمی‌کند