خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس فکر می کنم پهلوان بهتر از ترابی شود
کرمانی مقدم: یحیی کارش را در آسیا بلد است