خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس مساوی به نفع هر دو تیم بود
کرمانی مقدم: پرسپولیس چند دقیقه عالی بازی کرد