خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی کربکندی: اسکوچیچ در تیم‌ملی همدلی ایجاد کرد