خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی کرانچار: استیلی اصرار داشت بازیکنان مورد نظر خودش را دعوت کنم/ او فقط اسم و رسم دارد اما موفقیت خیر!