خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی دستِ بی‌نمک دراگان و انتقادات تمام نشدنی از مربی کروات تيم‌ملی؛
کدام میراث باید حفظ شود؟