خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس کاویانپور: بازی با تراکتور آزمون سختی برای گل‌محمدی است