خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس حیف است که این قهرمانی‌ها را زیر سوال ببرند
کاویانپور: کالدرون سبک بازی پرسپولیس را تغییر داد