خانه پرسپولیس غیرتی به جوش نیامد مگر از هوادار
کاسه زیر نیم‌کاسه