خانه پرسپولیس افاضلی: با حب و بغض در مورد اسکوچیچ نظر می‌دهند
کار پرسپولیس سخت است چون تاجیک‌ها در جریان لیگ هستند