خانه پرسپولیس بحران مالی در پرسپولیس
کارگزار به جای ۸ میلیارد، ۲ میلیارد داد