خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس مشکلات مدیریتی در تیم‌های دولتی عادی است؛ نمی‌دانم چرا آن‌ها به تیمداری علاقه دارند
کارگر: پرسپولیس باغیرتش به فینال رسید، این تیم زور ندارد