خانه پرسپولیس احترام؛ گمشده پرسپولیس در مواجهه با بازیکنان محجوب است
کارما