خانه فدراسیون فوتبالتیم‌های ملی وقتی کیروش هنوز عامل دودستگی بین هواداران تیم‌ملی است
کارلوس را فراموش کنید