خانه پرسپولیس تمرین در ورزشگاه شهید کاظمی
کادر فنی و بازیکنان در جلسه فنی و آنالیز