خانه استقلال کادر فنی استقلال در نشست خبری شرکت نکردند