خانه اخبار چک برگشتی انتقال و آماده نگاه داشتن تیم در شرایط کرونایی؛ دو دغدغه اصلی سرمربی پرسپولیس روزهای پراسترس یحیی