خانه پرسپولیس چوک: هنوز اقدامی برای پرداخت طلبم صورت نگرفته است