خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری محرومیت منتقدین و برگزاری انتخابات‌ هیات کشتی خوزستان !
چه کسانی به دنبال لغو انتخابات هستند؟!