خانه منهای فوتبالکشتی و وزنه برداری چهلمین دوره رقابت های بین المللی کشتی فرنگی جام تختی- شیراز/ اعضای کمیته فنی معرفی شدند