خانه پرسپولیس نه کارگزار معرفی شده نه پنجره باز شده و نه مطالباتی پرداخت!
چرا وعده های صدری محقق نمی شود؟