خانه گزارش فردوسی‌پور منعی برای برگشت به شبکه 3 ندارد؛
چراغ سبز رئیسِ عادل