خانه پرسپولیس پیوس: پرسپولیس امروز باید ۲ فاکتور رعایت کند