خانه پرسپولیس پیوس: پرسپولیس نتوانست برنامه‌هایش را اجرا کند