خانه اخبار پیشنهاد فروش قطره چکانی سرخابی ها در فرابورس/ شوخی لوس خصوصی سازی