خانه پرسپولیس جزییات دلایل فسخ قرارداد ترابی مشخص شد
پیشنهاد رقمی سنگین از سوی بازیکن پرسپولیس برای تمدید