خانه پرسپولیس پیروزی ، توشه راه سرخ ها برای سفر به عربستان