خانه پرسپولیس یحیی دو روز زیر سرم بوده است
پیروانی : امیدوارم اتفاقات استقلال و سازمان ما را به دردسر نیندازد