خانه پرسپولیس پیروانی: از راه دور هم انرژی هواداران را حس می‌کنیم