خانه پرسپولیس فدراسیون می توانست تعامل بهتری با پرسپولیس داشته باشد
پیروانی:ما هم مشکل داریم ولی صدایمان در نمی آید