خانه اخبار آقای نماینده مجلس چرا به پاداش‌های تیم شهرت ورود نمی‌کنی؟
پیروانی : چون شما پول دارید باید در حق ما ظلم شود؟