خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پیام دیده نشده میناوند برای شکست ویروس کرونا