خانه پرسپولیس پیام تاج به نمایندگان فوتبال ایران:بیرانوند،ماموریتی غیرممکن را انجام داد