خانه پرسپولیس درخواست پرسپولیس از فیفا:
پول کالدرون را از محل مطالبات‌ما از AFC پرداخت کنید