خانه پرسپولیسپیشکسوتان پرسپولیس پنجعلی: پول برانکو را بدهید و شأن باشگاه را حفظ کنید